தமிழ் செய்திகள்  /  தமிழ் தலைப்பு  /  புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

<p>புதிய ஆண்டிற்கான நல்ல அதிர்ஷ்டம் மற்றும் ஆசீர்வாதங்களின் சின்னமாக பெரியவர்கள் குழந்தைகள் மற்றும் திருமணமாகாத இளைஞர்களுக்கு பணம் அடங்கிய சிவப்பு உறைகளை (hongbao) கொடுக்கிறார்கள். பணத்தின் அளவு பெரும்பாலும் 8 (செல்வத்தைக் குறிக்கும்) அல்லது 6 (மென்மையைக் குறிக்கும்) போன்ற ஒரு நல்ல எண்ணாகும்.</p>

Chinese New Year: சிவப்பு அலங்காரங்கள் ஏன்? சீன புத்தாண்டின் வளமான மரபுகள், பழக்கவழக்கங்களை அறிவோம்!

Feb 09, 2024 02:39 PM

அனைத்தும் காண