குழந்தைகளின் கோவத்தை கட்டுப்டுத்த தேவையான திறன்கள்

By Priyadarshini R
Apr 15, 2024

Hindustan Times
Tamil

அவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்

வெளிப்படையாக பேசுங்கள்

கோவத்தை பிரச்னைகளை தீர்க்கும் வாய்ப்பாக்குங்கள்

தன்னம்பிக்கையை வளருங்கள்

அமைதியாக எடுத்துக்கூறுங்கள்

எப்போதும் பக்கபலமாக இருங்கள்

யாரெல்லாம் பால் மற்றும் பால் பொருட்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது பற்றி பார்ப்போம்