குழந்தையை உறக்கத்தில் இருந்து எழுப்பும் வழிகள் 

By Priyadarshini R
Apr 21, 2024

Hindustan Times
Tamil

ஒரே நேரத்தில் தினமும் எழுந்திரிக்க பழக்கவேண்டும்

இயற்கை வெளிச்சம் குழந்தையை விழிக்கச்செய்யும்

நல்ல இசையை கேட்கச்செய்து குழந்தைகளை எழுப்பலாம்

காலையில் என்ன உணவு என்பதை சொல்லி எழுப்பலாம்

நல்ல அலாரத்தை பயன்படுத்தவேண்டும்

காலையில் சீக்கிரம் எழும்புவதற்காக பாராட்டுங்கள்

தூக்க நேரத்தை மாற்றாதீர்கள்

பிளாக் காபி குடிப்பதால் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் என்னெவல்லாம் என்பதை பார்க்கலாம்