ராஜஸ்தானில் கட்டாயம் சுற்றிப்பார்க்க வேண்டிய டாப் 10 இடங்கள்

ராஜஸ்தானில் கட்டாயம் சுற்றிப்பார்க்க வேண்டிய டாப் 10 இடங்கள்

By Kathiravan V
May 26 2023

Hindustan Times
Tamil

அஜ்மீர்

ஜோத்பூர்

சவாய் மாதோபூர் பூங்கா

ஜெய்சால்மர்

பிகானர்

புஷ்கர்

சித்தோர்கர்

மவுண்ட் அபு