சாய் பல்லவி தங்கை பூஜா கண்ணனுக்கு  திருமணம்!

By Kalyani Pandiyan S
Jan 25, 2024

Hindustan Times
Tamil

மகிழ்ச்சி கடலில் சாய் பல்லவி!

 ஆசுவாசப்பட்ட பூஜா!

நிச்சயம் அண்மையில் நடைபெற்றது!

அம்மாவுடன் பூஜா 

சாய் பல்லவியுடன் பூஜா!

வினீத் என்பவரை  மணக்க இருக்கிறார்!

அண்மையில் அவரை இன்ஸ்டாவில் அறிமுகம் செய்தார்!

அழற்சி எதிர்ப்பு