பணத்தையும் செழிப்பையும் அதிகரிக்கக்கூடிய தாவரங்கள்

By Pandeeswari Gurusamy
Jul 02, 2024

Hindustan Times
Tamil

லாவெண்டர்

மூங்கில் செடி

சதைப்பற்றுள்ள தாவரங்கள்  (succulent plants)

மல்லிகை

பச்சிரா (Pachira)

சப்பாத்திக் கள்ளி  (Prickly pear)

துளசி

பன்னம் (Fern)

ஜேட் செடி

All photos: Pexels

தொப்பையைக் குறைக்க தினமும் செய்ய வேண்டியவை!