அவகேடோ 

By Aarthi Balaji
Apr 02, 2024

Hindustan Times
Tamil

வெள்ளரிக்காய்

வெந்தயம் 

தண்ணீர் 

கொள்ளு 

வீட்டிலேயே தயார் செய்து பயன்படுத்தக்கூடிய கொசு விரட்டிகளை பார்க்கலாம்