இந்த கோடையில் ஆரோக்கியமான விதைகளை நீங்கள் சாப்பிட வேண்டும்

By Manigandan K T
May 16, 2024

Hindustan Times
Tamil

மாதுளம் பழத்தின் விதைகள் 

ஃபிளாக்ஸ் விதைகள்

எள் விதைகள்

சூரியகாந்தி விதைகள்

பூசணி விதைகள்

சணல் விதைகள்

இந்த கோடையில் ஆரோக்கியமான விதைகளை நீங்கள் சாப்பிட வேண்டும்

உப்பு அதிகம் உண்பதால் ஏற்படும் விளைவுகள்